Monday

Mantras for specific purposes

Mantras for specific purposes


Mantras for wealth:

1. Om Lakshmi Vam shri kamaladhram svaha

2. Jimi sarita sagar mahu jahiJadyapi tahi kamana nahi

3. Bishva bharana poshana kara joiTakar nama Bharat asa hoi

4. Om shrim hrim shrim kamale kamalalaye mahya prasidaprasida prasida svaha

5. Omm shrim hrim shrim mahalakshmyai namahFor Marriage:

1. Taba janaka pai bashishtha ayasu byaha saja savari kaiMandavi shruta kirati Urmila kuwari lai hankari kai

2. Katyayani mahamaye mahayogindadhishvariNandagopasutam devi patim me kurute namahFor having children:

1. Devakisutam Govindam Vasudevam JagatpatimDehimeTanayam Krishna twam-aham Sharanagatah.To have a son:

1. Sarvabadhabinirmukto dhanadhanyasutanvitahManushyo tatprasaden bhavishyati na samshayah

2. Om hrim lajja jjalyam thah thah lah om hrim svahaFor safety of the child in the womb:

1. Om tham tham thim thim thum them thaim thoum thah thah omCuring fever:

1. Om namo bhagavate rudraya namah krodhesvaraya namahjyoti patangaya namo namah siddhi rudra ajapayati svaha

2. Om vindhya vanana hum fat svaha

3. Om namo bhagavate chhandi chhandi amukasya jvarasyashara prajjvilita parashupaniye parashaya fat

4. Om namo maha uchchhishta yogini prakirna dranshta khadatitharvati nashyati bhakshyati om thah thah thah thahRemoving any disease:

1. Om Hrim hansah

2. Om shrim hrim klim aim Indrakshyai namah

3. Om sam, sam sim, sum sum sem saim sam saha vam vam vim vim vum vum vemvaim voim voum vam van saha amrita varech svaha.For sound health:

1. Mam mayat sarvato raksha shriyam vardhaya sarvadaSharirarogyam me dehi deva deva namostute

2. Om aim hrim shrim namah sarvadharaya bhagavate asyamama sarva roga vinashaya jvala jvala enam dirghayusham kuru kuru svaha

3. Achyutam chamritam chaiva japedoushadhakarmani

4. Om namo paramatamne para brahma mama sharire pahi pahi kuru kuru svahaFor curing piles:

1. Om chhai chhui chhalaka chhalai ahumAhum klam klam klim humFor curing pox:

1. Om shrim shrim shrum shram shroum shrah om kharasthadigambara vikata nayanam toyasthitam bhajami svahaSvangastham prachandarupam namabhyatmabhibutayeFor stimulating digestive fire:

1. Agastyam kumbhakaranam cha shamincha vadavanalamBhojanam pachanarthaya smaredabhyam cha panchakamFor sound sleep:

1. Om agasti shayinahFor long life:

1. Hroum om jom sa om bhurbhuvah svaha omTryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanamUrvarukamiva bandhanata mrityormukshiyamamritatFor children's diseases:

1. Avyadajoangdhri manimanstava janvathoru,yajnoachyutah kati tatam jatharam ka hayasyaFor removing obstructions and difficulties:

1. Sakal vighna vyopahin nahin tehinRama sukripan bilokahin jehin

2. Sarva badha prashamanam trailokyasyakhileshvariEvameva tvayakaryamasmad vairi binashanam

3. Om ram ram ram ram ram ro ro ram kashtam svaha

4. Om namah shante prashante gum hrim hrim sarva krodha prashamani svahaFor winning court cases:

1. Pavan tanaya bala pavan samanaBuddhi viveka bigyana nidhanaTo Keep safe from snakes:

1. Om Narmadayai vicharana

2. Ananta vasukim shesham padmanabham cha kambalamShankhapalam dhritarashtram takshakam kaliyam tatha munirajam Astikam namah

3. Om plah sarpakulaya svaha ashehakula sarva kulaya svahaFor removing the venom of snakes:

1. Garudadhvajanusmaranat vishaviryam vyapohati

2. Nama prabhau jana Siva nikoKalakuta falu dinha amikoTo keep safe from theft:

1. Om kafall-kafall-kafall

2. Om karalini svaha om kapalini svaha hroum hrim hrim hrim chora bandhaga thah thahFor peace and detachment:

1. Daihika daivika bhoutika tapaRama raja nahin kahu byapa

2. Bharata charita kari mamu tulasije sadar sunahinSiya Rama pada prema avasi hoi bhava rasa biratiFor removing doubt:

1. Rama katha sundar karatariSansaya bihaga unavana hariFor purification of thought:

1. Take juga pada kamala manavaunJasu kripa niramala mati pavaunReomova of the evil eye:

1. Shyama Gaura sundara dou joriNirakhahin chhabi janani trina toriFor vision of Sitaji:

1. Janakasuta jagajanani janakiAtisaya priya karunanidhana kiTo please Hanuman:

1. Sumiri pavan suta pavana namuApane basa kari rakhe RamuFor devotion to God:

1. Bhagata kalpataru pranatahita kripasindhu sukaddhamaSoi nija bhagati mohi prabhu dehu kaya dari RamaFor acquiring knowledge:

1. Chhiti jala pavaka gagana samiraPancha rachita yaha adhama shariraFor God's forgiveness:1. Anuchita bahuta kaheun agyataKshamahun kshama mandira dou bharata

No comments: